O firmie

Ideą przy­świe­ca­jącą powstaniu Przed­się­bior­stwa Far­ma­ceu­tycz­nego SULPHUR Zdrój exim było stwo­rze­nie alter­na­tywy dla pacjentów nie­ma­ją­cych moż­li­wo­ści leczenia sana­to­ryj­nego. Dziś, dzięki jedynym w Polsce lekom i naj­wyż­szej jakości produktom uzdro­wi­sko­wym, każdy może korzystać z uni­kal­nych wła­ści­wo­ści mine­ral­nych wód siarcz­ko­wych oraz borowin, również we własnym domu.

P.F. SULPHUR to 100% rodzimego kapitału. Jesteśmy jednym z nie­licz­nych polskich pro­du­cen­tów leków. Wytwa­rzamy jedyne w kraju leki na bazie lecz­ni­czych wód siarcz­ko­wych oraz borowin (peloidów). Z ich natu­ral­nego bogactwa od prawie 200 lat korzysta się w uzdro­wi­skach: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, sku­tecz­nie lecząc choroby stawów, krę­go­słupa, pourazowe narządu ruchu oraz skóry (głównie łuszczycę).

Jakość

Działanie lecznicze naszych leków zostało udo­ku­men­to­wane w licznych badaniach kli­nicz­nych pro­wa­dzo­nych w ośrodkach naukowych na terenie całego kraju (patrz Badania i publi­ka­cje). Każdy z leków pro­du­ko­wa­nych przez SULPHUR przeszedł proces har­mo­ni­za­cji zgodnie z dyrektywą Unii Euro­pej­skiej.

Wysoką jakość naszych wyrobów potwier­dzają m.in.:

  • Zezwo­le­nie Głównego Inspek­tora Far­ma­ceu­tycz­nego na wytwa­rza­nie produktów lecz­ni­czych: GIF-IW-N-4001/WTC054/0082/15
  • Pozwo­le­nia Ministra Zdrowia na dopusz­cze­nie do obrotu dla każdego z produktów lecz­ni­czych
  • Liczne nagrody i wyróż­nie­nia przy­zna­wane poszcze­gól­nym lekom i produktom uzdro­wi­sko­wym

Bez­pie­czeń­stwo

Każdy z leków wytwa­rza­nych przez SULPHUR jest wyjątkowo bez­pieczny w użyt­ko­wa­niu, co potwier­dziły badania kliniczne jak i wie­lo­let­nia obecność na runku far­ma­ceu­tycz­nym.

Wytwarzanie/produkcja

Każdy z leków oraz produktów uzdro­wi­sko­wych SULPHUR wytwa­rzany jest w mieście uzdro­wi­sko­wym Busko-Zdrój, w halach pro­duk­cyj­nych speł­nia­ją­cych najwyższe standardy produkcji leków (m.in. zapew­nie­nie czystości mikro­bio­lo­gicz­nej, odpo­wied­niej wil­got­no­ści i tem­pe­ra­tury powietrza). Każda seria naszych produktów, zanim zostanie dopusz­czona do sprzedaży, podlega ścisłej kontroli w znaj­du­ją­cym się na terenie zakładu labo­ra­to­rium fizyko-chemicznym i mikro­bio­lo­gicz­nym, co zapewnia nie­zmien­nie wysoką jakość naszych produktów. W procesie produkcji oprócz wody siarcz­ko­wej oraz borowin wyko­rzy­stu­jemy naj­wyż­szej jakości surowce far­ma­ceu­tyczne zgodne z far­ma­ko­peą polską oraz far­ma­ko­peą euro­pej­ską.

 

img_1037
Certyfikat 100% Polski Kapitał